Оформлення списку літератури: правила, стандарти, вимоги, приклади

Як оформити список літератури за ДСТУ 7.1:2006 і ДСТУ 8302:2015.

Оформлення списку літератури

Оформлення списку літератури в книжках, журналах, дисертаціях та інших творах визначають ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Давайте розберемося, що це означає на практиці.

Зміст

Вимоги до оформлення списку літератури

Бібліографічні покажчики, каталожні картки, списки рекомендованої літератури, списки опублікованих праць тощо оформлюють відповідно до ДСТУ 7.1:2006.

ДСТУ 8302:2015 стосується оформлення лише бібліографічних посилань — внутрішньотекстових (подаються по тексту в дужках), підрядкових (розміщуються внизу сторінки) та позатекстових (списки літератури в кінці документа).

Як оформити внутрішньотекстові та підрядкові посилання, у цій статті я не розглядаю.

У дисертаціях список використаної літератури друкують з нової сторінки перед додатками. Його оформлюють тим самим шрифтом і тим самим кеглем, що і весь текст. Кожній позиції в ньому має відповідати посилання в тексті, яке зазвичай беруть у квадратні дужки: [54, с. 5].

У книжкових та журнальних виданнях позатекстовий список літератури набирають меншим кеглем, ніж основний текст, і верстають після додатків на окремій сторінці зі спуску. Якщо списки літератури складають до кожного розділу, глави або параграфа, їх розміщують за ними у підверстку.

Джерела у списку літератури можна розташовувати за алфавітом, у порядку появи посилань у тексті та хронологічно. Найчастіше застосовують алфавітний порядок.

Правила оформлення списку літератури

Загалом ДСТУ 8302:2015 спрощує вимоги до бібліографічного опису документа, викладені в ДСТУ 7.1:2006, і має рекомендаційний характер. Тобто не буде помилкою оформити перелік позатекстових посилань за вимогами ДСТУ 7.1:2006. Однак Міністерство освіти і науки вимагає оформлювати всі списки літератури в дисертаціях відповідно до ДСТУ 8302:2015.

Правила за ДСТУ 7.1:2006

У списку літератури можна скорочувати окремі слова та словосполуки, за винятком назви документа та відомостей, які належать до назви і складаються з одного слова. При цьому відповідно до ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила» назви міст не скорочуються.

У бібліографічному описі для розрізнення приписної та граматичної пунктуації застосовують пробіли в один друкований знак до і після приписного знака. Виняток становлять крапка і кома — пробіли залишають тільки після них.

Мова бібліографічного опису має відповідати мові вихідних відомостей документа.

Перші слова відомостей, які належать до назви, та відомостей про відповідальність, записують з малої літери, якщо вони не є власними назвами, першими словами назви або цитатами.

Заголовок від опису відокремлюють крапкою, а зони бібліографічного опису одна від одної — знаком «крапка і тире» («. —»).

Імена авторів у заголовку бібліографічного опису наводять за вимогами ДСТУ 7-80:2007 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання». Якщо автор один, його вказують у заголовку. Якщо авторів двоє чи троє — вказують лише першого. Якщо авторів чотири та більше, у заголовку не вказують нікого з них.

Авторів твору перераховують у відомостях про відповідальність після скісної риски, зберігаючи форму, у якій вони зазначені в документі. Якщо авторів не більше чотирьох, то у відомостях про відповідальність вказують всіх, якщо п’ять і більше — наводять імена перших трьох, а далі пишуть «та ін.»

У збірниках без загальної назви кожну групу відомостей відокремлюють від наступної крапкою з комою — якщо у збірника один автор або крапкою — якщо автори творів різні чи автор відсутній.

У квадратні дужки беруть відомості, відсутні на титульному аркуші книги або на першій та останній полосах у газетах і журналах.

Перед відомостями про документ, на складник якого робиться посилання, застосовують знак «дві навскісні риски» («//») з пробілами до і після нього.

Правила за ДСТУ 8302:2015

Замість знака «крапка й тире» («. —»), який розділяє зони бібліографічного опису, в бібліографічному посиланні рекомендовано застосовувати знак «крапка».

У заголовку бібліографічного запису подають відомості про одного, двох чи трьох авторів, при цьому імена цих авторів у бібліографічному описі у відомостях про відповідальність (за навскісною рискою) не повторюють. За потреби у заголовку можна зазначати більше ніж три імені авторів.

Відомості, запозичені не з титульної сторінки документа, дозволено не брати у квадратні дужки.

У бібліографічних посиланнях на складник документа розділовий знак «дві навскісні риски» («//») можна замінювати крапкою, а відомості про документ (його назву), в якому розміщено складник, виділяти шрифтом (наприклад, курсивом).

Після назви дозволено не зазначати загального позначення матеріалу («Текст», «Електронний ресурс», «Карти», «Ноти» тощо).

У складі вихідних даних дозволено не подавати найменування (ім’я) видавця.

Приклади оформлення списку літератури

Приклади за ДСТУ 7.1:2006

ДСТУ 7.1:2006. Один автор

Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах : монографія / Д. Г. Коренівський. — 2-ге вид., доп. — Київ : Сузір’я, 2006. — 111 с.

Матюх Н. Що дорожче срібла-золота / Наталія Матюх. — Київ : Час, 2006. — 311 с.

ДСТУ 7.1:2006. Два автори

Матяш І. Б. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : навч. посіб. / І. Б. Матяш, Ю. К. Мушка. — Київ : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397 с.

ДСТУ 7.1:2006. Три автори

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Р. Л. Акофф, Д. Магидсон, Г. Д. Эддисон ; [под ред. А. К. Батюшкина]. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — 265 с.

ДСТУ 7.1:2006. Чотири автори

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [В. В. Вітвіцький, М. Ф. Кисляченко, І. В. Лобастов, А. А. Нечипорук] ; за ред. А. В. Крючкова. — Київ : Голос, 2006. — 106 с.

ДСТУ 7.1:2006. П’ять і більше авторів

Психология менеджмента / [П. К. Власов, А. В. Липницкий, И. М. Лущихина и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — Харків : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

ДСТУ 7.1:2006. Без автора

Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — Київ : Грані-Т, 2007. — 119 с.

Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд. Л. Таран, О. Лагутенко]. — Київ : Грані-Т, 2007. — 190 с.

Общая теория государства и права: Академический курс : в 2 т. / под ред. проф. М. Н. Марченко. — Т. 2 : Теория права. — Москва : Зерцало, 1998. — 640 с.

ДСТУ 7.1:2006. Збірники без загальної назви

Приключения Незнайки и его друзей : сказоч. повести / Николай Носов. Остров Незнайки : повесть / Игорь Носов. — Москва : ЭКСМО-пресс, 2001. — 638 с.

Війна без перемоги: записки військового радника : док. повість / М. І. Гурба. Печальна жінка місячної ночі… : поезія / О. Гурба.— Київ : Варта, 2007. — 191 с.

ДСТУ 7.1:2006. Розділ у книзі, стаття в журналі, збірнику

Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.

Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.

Зеров М. Поетична діяльність Куліша / М. Зеров // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291.

Кравчук О. О. Право як інструмент забезпечення сталого розвитку / О. О. Кравчук // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 16—17.06.2017) / уклад. Л. М. Джурак. — Луцьк : Вежа-Друк, 2017. — C. 44—45.

ДСТУ 7.1:2006. Рецензія

Гаврилов А. В. Как звучит? / Андрей Гаврилов // Кн. обозрение. — 2002. — № 10—11. — С. 2. — Рец. на кн.: Музыкальный запас. 70-е: проблемы, портреты, случаи / Т. Чередниченко. — Москва : Новое лит. обозрение, 2002. — 592 с.

ДСТУ 7.1:2006. Електронні ресурси (сайти)

Костенко Л. Й. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін // Бібліотечний вісник. — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Корній Д. [Про Стефані Майєр] : інтерв’ю в київ. книгарні «Є» 01.06.2012 р. [Електронний ресурс] / Дара Корній ; модератор М. Кідрук. — Режим доступу : http://www.youtube.com/watch?v=8hJ-mwDp5mI&feature=relmfu.

Дубинянська Я. Введення в оману [Електронний ресурс] / Яна Дубинянська // ЛітАкцент. — Режим доступу : litakcent.com/2012/01/20/vvedennja-v-omanu/.

ДСТУ 7.1:2006. Нормативно-правові акти, стандарти

Про видавничу справу : Закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР. — Київ : Парламентське вид-во, 2015. — 24 с.

Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами : офіц. текст : за станом на 1.06.2006 : зб. нормат. актів. — Київ : Юрінком Інтер, 2006. — 306 с.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25—26. — Ст. 131. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 24.10.2019).

Про природні монополії : Закон України від 20.04.2000 № 1682-III [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14 (дата звернення: 24.10.2019).

Правила пожежної безпеки в Україні. Затв. Мін-вом внутріш. справ України 30.12.2014. Чинний від 10.04.2015. — Київ : Техніка, 2003. — 157 с.

ДСТУ 3017-2015. Видання. Основні види. Терміни та визначення. — Київ, 2016. — 42 с.

ДСТУ 7.1:2006. Авторське свідоцтво

Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов : а. с. 1007970 СССР : МКИ3 В 25 J 15/00 / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). — № 3360585/25—08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. — 2 с.

ДСТУ 7.1:2006. Патент

Приемопередающее устройство : пат. 2187888 Рос. Федерация : МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00 / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. — № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). — 3 с.

ДСТУ 7.1:2006. Заявка

Спосіб отримання колоїдного розчину наночасток срібла : заявка u 2014 06343 Україна : МПК (2014.04) B01J 13/00 / О. А. Півоваров, М. І. Воробйова (Україна) ; заявник та патентовласник ДВНЗ «Укр. держ. хім.-технол. ун-т». — № u 2014 06343 ; заявл. 10.06.14.

ДСТУ 7.1:2006. Автореферат дисертації

Запорожець І. Г. Адміністративно-правові засади управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. Г. Запорожець. — Харків, 2006. — 18 с.

ДСТУ 7.1:2006. Дисертація

Юркова Є. В. Адміністративно-правова охорона права інтелектуальної власності в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Є. В. Юркова. — Запоріжжя, 2011. — 204 с.

або

Давидова І. О. Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві : дис. … д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / І. О. Давидова ; Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2008. — 444 арк.

ДСТУ 7.1:2006. Звіт про науково-дослідну роботу

Розвиток науково-видавничої справи на початковому та сучасному етапах діяльності Національної академії наук України : звіт про НДР (заключний) / ВД «Академперіодика» НАН України ; кер. Я. С. Яцків. — Київ, 2015. — 112 с. — № ДР 0113U001213.

ДСТУ 7.1:2006. Депоновані наукові роботи

Тріщ Б. М. Оптимізація температурних полів і напружень у квадратній пластині з отвором / Б. М. Тріщ ; ЛНУ ім. Івана Франка. — Львів, 2001. — 14 с. — Деп. в ДНТБ України 11.12.01, № 239.

ДСТУ 7.1:2006. Нотні видання

Эшпай А. Квартет : для 2 скрипок, альта и виолончели / Андрей Эшпай. — Партитура и голоса. — Москва : Композитор, 2001. — 34 с.

ДСТУ 7.1:2006. Картографічні видання

Мир. Политическая карта мира [Карта] : полит. устройство на 1 янв. 2001 г. / сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2001 г. ; гл. ред. Н. Н. Полункина ; ред. О. И. Иванцова, Н. Р. Монахова ; рук. проекта М. Ю. Орлов. — 1 : 25 000 000 ; поликон. пр-ция ЦНИИГАИК. — Москва : ПКО «Картография», 2001. — 1 к. (2 л.) : цв. ; 98х71 см.

Европа. Государства Европы [Карта] : [физическая карта] / сост. и подгот. к печати ПКО «Картография» в 1985 г. ; ст. ред. Л. Н. Колосова ; ред. Н. А. Дубовой. — Испр. в 2000 г. — 1 : 5000 000, 50 км в 1 см ; пр-ция норм. кон. равнопром. — Москва : Роскартография, 2000. — 1 к. : цв., табл. ; 106х89 см.

ДСТУ 7.1:2006. Аудіовидання

Гладков Г. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про Африку [Звукозапись] / Геннадий Гладков ; исп.: Г. Вицин, В. Ливанов, О. Анофриев [и др.]. — Москва : Экстрафон, 2002. — 1 мк.

ДСТУ 7.1:2006. Відеовидання

От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес ; в ролях: К. Тарантино, Х. Кейтель, Дж. Клуни ; Paramount Films. — Москва : Премьер-видеофильм, 2002. — 1 вк. — Фильм вышел на экраны в 1999 г.

ДСТУ 7.1:2006. Кілька місць видання

. — Мінськ ; Київ ; Париж.

ДСТУ 7.1:2006. Кілька видавництв

. — Москва : Художник и книга ; Вашингтон : Нац. галерея искусств.

Приклади за ДСТУ 8302:2015

ДСТУ 8302:2015. Один автор

Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах : монографія. 2-ге вид., доп. Київ : Сузір’я, 2006. 111 с.

Матюх Н. Що дорожче срібла-золота. Київ : Час, 2006. 311 с.

ДСТУ 8302:2015. Два автори

Матяш І. Б., Мушка Ю. К. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : навч. посіб. Київ : Києво-Могилян. акад., 2005. 397 с.

ДСТУ 8302:2015. Три автори

Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / под ред. А. К. Батюшкина. Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. 265 с.

ДСТУ 8302:2015. Чотири автори

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / В. В. Вітвіцький, М. Ф. Кисляченко, І. В. Лобастов, А. А. Нечипорук ; за ред. А. В. Крючкова. Київ : Голос, 2006. 106 с.

ДСТУ 8302:2015. П’ять і більше авторів

Психология менеджмента / П. К. Власов, А. В. Липницкий, И. М. Лущихина и др. ; под ред. Г. С. Никифорова. Харків : Гуманитар. центр, 2007. 510 с.

ДСТУ 8302:2015. Без автора

Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / авт. тексту В. Клос. Київ : Грані-Т, 2007. 119 с.

Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : антологія / упоряд. Л. Таран, О. Лагутенко. Київ : Грані-Т, 2007. 190 с.

Общая теория государства и права: Академический курс : в 2 т. / под ред. проф. М. Н. Марченко. Т. 2 : Теория права. Москва : Зерцало, 1998. 640 с.

ДСТУ 8302:2015. Збірники без загальної назви

Приключения Незнайки и его друзей : сказоч. повести / Николай Носов. Остров Незнайки : повесть / Игорь Носов. Москва : ЭКСМО-пресс, 2001. 638 с.

Війна без перемоги: записки військового радника : док. повість / М. І. Гурба. Печальна жінка місячної ночі… : поезія / О. Гурба. Київ : Варта, 2007. 191 с.

ДСТУ 8302:2015. Розділ у книзі, стаття в журналі, збірнику

Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор. Теорія та методика фізичного виховання. 2007. № 6. С. 15—18, 35—38.

Гранчак Т., Горовий В. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень. Бібліотечний вісник. 2006. № 6. С. 14—17.

Валькман Ю. Р., Быков В. С., Рыхальский А. Ю. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий. Системні дослідження та інформаційні технології. 2007. № 1. С. 39—61.

Зеров М. Поетична діяльність Куліша. Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка. Дрогобич, 2007. С. 245—291.

Кравчук О. О. Право як інструмент забезпечення сталого розвитку. Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 16—17.06.2017) / уклад. Л. М. Джурак. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. C. 44—45.

ДСТУ 8302:2015. Рецензія

Гаврилов А. В. Как звучит?. Кн. обозрение. 2002. № 10—11. С. 2. Рец. на кн.: Чередниченко Т. Музыкальный запас. 70-е: проблемы, портреты, случаи. Москва : Новое лит. обозрение, 2002. 592 с.

ДСТУ 8302:2015. Електронні ресурси (сайти)

Костенко Л. Й., Чекмарьов А. О., Бровкін А. Г. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі. Бібліотечний вісник. 2003. № 4. С. 43. URL: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Корній Д. Про Стефані Майєр : інтерв’ю в київ. книгарні «Є» 01.06.2012 р. / модератор М. Кідрук. URL: http://www.youtube.com/watch?v=8hJ-mwDp5mI&feature=relmfu.

Дубинянська Я. Введення в оману. ЛітАкцент. URL: litakcent.com/2012/01/20/vvedennja-v-omanu/.

ДСТУ 8302:2015. Нормативно-правові акти, стандарти

Про видавничу справу : Закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР. Київ : Парламентське вид-во, 2015. 24 с.

Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами : офіц. текст : за станом на 1.06.2006 : зб. нормат. актів. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 306 с.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25—26. Ст. 131. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 24.10.2019).

Про природні монополії : Закон України від 20.04.2000 № 1682-III / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14 (дата звернення: 24.10.2019).

Правила пожежної безпеки в Україні. Затв. Мін-вом внутріш. справ України 30.12.2014. Чинний від 10.04.2015. Київ : Техніка, 2003. 157 с.

ДСТУ 3017-2015. Видання. Основні види. Терміни та визначення. Київ, 2016. 42 с.

ДСТУ 8302:2015. Авторське свідоцтво

Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов : а. с. 1007970 СССР : МКИ3 В 25 J 15/00 / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). № 3360585/25—08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. 2 с.

ДСТУ 8302:2015. Патент

Приемопередающее устройство : пат. 2187888 Рос. Федерация : МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00 / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. — № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 3 с.

ДСТУ 8302:2015. Заявка

Спосіб отримання колоїдного розчину наночасток срібла : заявка u 2014 06343 Україна : МПК (2014.04) B01J 13/00 / О. А. Півоваров, М. І. Воробйова (Україна) ; заявник та патентовласник ДВНЗ «Укр. держ. хім.-технол. ун-т». № u 2014 06343 ; заявл. 10.06.14.

ДСТУ 8302:2015. Автореферат дисертації

Запорожець І. Г. Адміністративно-правові засади управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2006. 18 с.

ДСТУ 8302:2015. Дисертація

Юркова Є. В. Адміністративно-правова охорона права інтелектуальної власності в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Запоріжжя, 2011. 204 с.

або

Давидова І. О. Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві : дис. … д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Харків. держ. акад. культури. Харків, 2008. 444 арк.

ДСТУ 8302:2015. Звіт про науково-дослідну роботу

Розвиток науково-видавничої справи на початковому та сучасному етапах діяльності Національної академії наук України : звіт про НДР (заключний) / ВД «Академперіодика» НАН України ; кер. Я. С. Яцків. Київ, 2015. 112 с. № ДР 0113U001213.

ДСТУ 8302:2015. Депоновані наукові роботи

Тріщ Б. М. Оптимізація температурних полів і напружень у квадратній пластині з отвором / ЛНУ ім. Івана Франка. Львів, 2001. 14 с. Деп. в ДНТБ України 11.12.01, № 239.

ДСТУ 8302:2015. Нотні видання

Эшпай А. Я. Квартет : для 2 скрипок, альта и виолончели. Партитура и голоса. Москва : Композитор, 2001. 34 с.

ДСТУ 8302:2015. Картографічні видання

Мир. Политическая карта мира : полит. устройство на 1 янв. 2001 г. / сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2001 г. ; гл. ред. Н. Н. Полункина ; ред. О. И. Иванцова, Н. Р. Монахова ; рук. проекта М. Ю. Орлов. 1 : 25 000 000 ; поликон. пр-ция ЦНИИГАИК. Москва : ПКО «Картография», 2001. 1 к. (2 л.) : цв. ; 98х71 см.

Европа. Государства Европы : физическая карта / сост. и подгот. к печати ПКО «Картография» в 1985 г. ; ст. ред. Л. Н. Колосова ; ред. Н. А. Дубовой. Испр. в 2000 г. 1 : 5000 000, 50 км в 1 см ; пр-ция норм. кон. равнопром. Москва : Роскартография, 2000. 1 к. : цв., табл. ; 106х89 см.

ДСТУ 8302:2015. Аудіовидання

Гладков Г. А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про Африку / исп.: Г. Вицин, В. Ливанов, О. Анофриев и др. Москва : Экстрафон, 2002. 1 мк.

ДСТУ 8302:2015. Відеовидання

От заката до рассвета / реж. Роберт Родригес ; в ролях: К. Тарантино, Х. Кейтель, Дж. Клуни ; Paramount Films. Москва : Премьер-видеофильм, 2002. 1 вк. Фильм вышел на экраны в 1999 г.

ДСТУ 8302:2015. Кілька місць видання:

. Мінськ ; Київ ; Париж.

ДСТУ 8302:2015. Кілька видавництв

. Москва : Художник и книга ; Вашингтон : Нац. галерея искусств.

Не маєте ні часу, ні бажання розбиратися в нюансах оформлення списку літератури? Я можу зробити це за вас. Про умови співпраці детальніше тут.

Сподобалась інструкція з оформлення списку літератури, але немає можливості скористатися нею прямо зараз? Збережіть у Pinterest, і ви зможете швидко до неї повернутися.

Оформлення списку літератури за ДСТУ
Оформлення списку літератури

Читайте також:

КОМЕНТАРІ (2)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *