Публічна оферта

Публічний договір (Договір публічної оферти) про надання послуг у видавничій сфері

м. Київ

Редакція від 17 квітня 2023 року

Версія для друку (пдф-файл)

Цей Договір, в якому одна сторона, ФОП Ленська Наталія Леонідівна (надалі — «Виконавець»), і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) цей Договір (надалі — «Замовник»), з іншого боку (далі разом — «Сторони», а кожний окремо — «Сторона»), уклали цей Договір (далі — «Договір»), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг у видавничій сфері та консультацій інформаційного характеру. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця Замовник приймає умови цього Договору про наведене нижче:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Акцепт — надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення цього Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

Бриф — безумовний додаток до Договору, є його невід’ємною складовою, містить індивідуальний опис контактних даних Замовника, деталі завдання для надання Послуг та визначає строки виконання робіт.

Вебсайт Виконавця — вебсторінка, доступна в мережі інтернет за посиланням: https://digital-redaktor.com.ua.

Виконавець — суб’єкт господарювання — ФОП Ленська Наталія Леонідівна, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3058922241, яка надає Послуги, визначені цим Договором.

Договір публічної оферти — публічний договір, зразок якого розміщений на Вебсайті Виконавця.

Замовник (користувач) — фізична та/або юридична особа, користувач Вебсайту Виконавця, який має намір здійснити / здійснив оплату Послуг у режимі реального часу за допомогою будь-якого сервісу приймання платежів, приймає умови цього Договору та має технічну можливість одержання Послуг.

Замовлення — належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю на електронну пошту digital.redaktor@gmail.com.

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну та/або юридичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Платіж (оплата) — розпорядження на оплату, вчинене Замовником (користувачем) за допомогою сервісу приймання платежів із метою внесення оплати Виконавцю за надані Послуги.

Послуги — Послуга або декілька Послуг у видавничій сфері, які надаються Виконавцем, а саме: бета-вичитування, структурне редагування, літературне редагування, коректура, переклад, оформлення списків літератури, розроблення макета книги, верстання, письмові й відеоконсультації та інші послуги, необхідні для підготовки книги або іншої публікації до виходу у світ.

Суб’єкт персональних даних — фізична та/або юридична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється оброблення її персональних даних.

Цифровий товар — електронна книга, інструкція, порадник, дорожня карта, чекліст, шаблон, відеозапис тощо, доступні для купівлі або завантаження на Вебсайті Виконавця.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовником на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

2.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

2.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього Договору публічної оферти:

2.4.1. Факт оформлення Замовлення Послуг Виконавця через електронну пошту digital.redaktor@gmail.com. Або придбання Цифрових товарів на Вебсайті Виконавця.

2.4.2. Оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначених цим Договором та на відповідних сторінках Вебсайту Виконавця.

2.5. Укладаючи цей Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними складовими Договору.

2.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права акцептувати цей Договір, а також не має права користуватися Послугами за цим Договором.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що цей Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

3.3. Виконавець підтверджує, що має право на діяльність з інформатизації у видавничій сфері відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовник самостійно оформлює Замовлення шляхом звернення на електронну пошту Виконавця. Електронні листи є повністю конфіденційними, мають силу простого електронного підпису та рівнозначні паперовим документам з особистими підписами Сторін. Цифрові товари Замовник купує за допомогою форми на Вебсайті Виконавця.

4.2. Замовник і Виконавець обмінюються документами:

4.2.1. Складеними в електронній формі та підписаними цифровими підписами в програмі «Adobe Acrobat Reader DC» — через електронну пошту. Та/або

4.2.2. Складеними в електронній формі та підписаними ключем КЕП / ЕЦП — через спеціальні сервіси або електронну пошту.

4.3. Уточнення чи заміна Замовником змісту Послуг, заміна, зміна чи доповнення наданих для роботи матеріалів після прийняття Брифа можливі з переглядом умов, цін та строків надання замовлених Послуг.

4.4. Бриф вважається погодженим та прийнятим Замовником у повному обсязі за фактом внесення оплати за Послуги в розмірі не менше 50% від загальної ціни Послуг.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ПОСЛУГ

5.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем персонально для кожного Замовника. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Послуг відповідно до погодженого Брифа.

5.2. Ціна Договору та ціна Послуг вказуються та оплачуються виключно в безготівковій формі в національній валюті України — українській гривні (UAH).

5.3. Послуги надаються за умови внесення передоплати в розмірі не менше 50% від загальної ціни Послуг на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.4. Остаточну ціну Послуг з урахуванням сплаченого авансу Замовник перераховує на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 7 (семи) робочих днів з дня підписання Акта приймання-передачі наданих послуг.

5.5. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

5.6. Здавання Виконавцем та приймання Замовником наданих Послуг здійснюється та оформлюється Актом приймання-передачі наданих послуг та сформованим рахунком на оплату їхньої повної ціни.

5.7. Замовник зобов’язаний протягом 7 (семи) робочих днів з дати отримання Акта приймання-передачі наданих послуг від Виконавця підписати та повернути його Виконавцю або в зазначений строк надати письмову вмотивовану відмову від приймання наданих Послуг із зазначенням зауважень та виявлених недоліків в наданих Послугах.

5.8. Підтвердженням факту отримання Акта приймання-передачі наданих послуг Замовником є факт його відправлення на електронну пошту Замовника, з якої зроблено Замовлення Послуг, за умови ідентифікації електронної пошти.

5.9. Підписаний обома сторонами Акт приймання-передачі наданих послуг є підтвердженням належним чином наданих Послуг та відсутності будь-яких претензій до Виконавця. У випадку спливу строку, зазначеного в п. 5.7, та/або ненадання Замовником підписаного Акта приймання-передачі наданих Послуг або вмотивованої відмови від приймання таких Послуг Послуги вважаються прийнятими згідно з мовчазною згодою в повному обсязі, належної якості, з відсутністю зауважень на дату складання Акта приймання-передачі послуг, який є обов’язковим для обох Сторін для проведення подальших розрахунків.

5.10. У випадку вмотивованої відмови Замовника від прийняття Послуг Замовник та Виконавець складають двосторонній акт із переліком виявлених зауважень та термінів їх усунення. Виконавець зобов’язаний без додаткової оплати усунути виявлені недоліки в погоджений в такому акті термін.

6. ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ПРОДАЖУ ЦИФРОВИХ ТОВАРІВ

6.1. Скасування консультації можливе більше ніж за добу. Зустріч, скасована менше ніж за добу, оплачується.

6.2. Цифрові товари, доступні для покупки на Вебсайті Виконавця, оплачуються Замовником через сервіс еквайрингу, підключений до Вебсайту.

6.3. Цифровий товар автоматично надсилається Замовнику одразу після оплати на вказану ним під час оформлення замовлення електронну пошту.

6.4. Надісланий Цифровий товар доступний Замовнику для завантаження упродовж 30 (тридцяти) днів.

6.5. За одним посиланням на Цифровий товар, вказаним в електронному листі, Замовник може виконати 3 (три) завантаження.

6.6. Цифрові товари обміну та поверненню не підлягають.

6.7. Повернення коштів Замовнику за придбаний Цифровий товар відбувається тільки за умови, якщо з певних причин у Виконавця немає технічної можливості здійснити відправлення Цифрового товару або надати доступ до нього (про що Виконавець повідомляє електронною поштою Замовнику упродовж 24 (двадцяти чотирьох) годин із моменту здійснення оплати Цифрового товару).

6.8. Замовник зобов’язується використовувати надані Виконавцем Цифрові товари лише в особистих цілях.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

7.1. Виконавець зобов’язаний:

7.1.1. Виконувати умови цього Договору.

7.1.2. Своєчасно надати Замовнику Послуги належної якості, вказані в Брифі.

7.1.3. Об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Вебсайті Виконавця.

7.2. Виконавець має право:

7.2.1. В односторонньому порядку призупинити надання Послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником будь-яких умов цього Договору без повернення здійсненої оплати.

7.2.2. У разі потреби залучати вузькоспеціалізованих фахівців (верстальників, дизайнерів, коректорів, художників тощо) за попередньою згодою Замовника.

7.2.3. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

8.1. Замовник зобов’язаний:

8.1.1. Своєчасно оплатити та отримати Замовлення на умовах цього Договору.

8.1.2. Не вимагати від Виконавця надання Послуг та/або робіт, не зазначених у погодженому Брифі.

8.1.3. Ознайомитись з інструкцією «Як замовити послугу», розміщеною на Вебсайті Виконавця за адресою: https://digital-redaktor.com.ua/yak-zamoviti.

8.2. Виконавець має право:

8.2.1. Оформити Замовлення Послуг, необхідних для підготовки книги або іншої публікації до виходу у світ.

8.2.2. Вимагати від Замовника надання Послуг відповідно до умов цього Договору.

8.2.3. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ СТОРІН

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.3. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

9.4. Виконавець не несе будь-якої відповідальності за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме — настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника, та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб), та/або настання форс-мажорних обставин).

9.5. Якщо Виконавця в судовому порядку притягнуто до будь-якої відповідальності, у тому числі, але не обмежуючись: пеня, втрачена вигода, прямі збитки, то така відповідальність обмежується виключно ціною наданих Замовнику Послуг.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо воно спричинене форс-мажорними обставинами.

10.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна передбачити чи уникнути, у тому числі: воєнні дії, громадські заворушення, епідемії, блокада, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну зі Сторін) покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

10.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3 (трьох) місяців поспіль, то кожна зі Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і в такому разі жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами й повноваженнями, необхідними й достатніми для укладання й виконання цього Договору відповідно до його умов.

11.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятком випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це іншої Сторони.

11.3. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.

11.4. Інформація, що надається Замовником, є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях надання Послуг за цим Договором.

11.5. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збирання, оброблення, збереження та використання власних персональних даних із такою метою: в комерційних цілях, у тому числі для отримання та оброблення інформації про Замовлення для його виконання, аналізу купівельної поведінки та поліпшення якості Цифрових товарів та Послуг, складання бухгалтерської звітності; для надання Замовнику інформації комерційного та інформаційного характеру через будь-які канали зв’язку, у тому числі поштою, смс, електронною поштою, телефоном.

11.6. Виконавець зобов’язується не публікувати без згоди Замовника надані ним матеріали. Однак Виконавець має право в рекламних цілях опублікувати на власному сайті та/або на власних сторінках в соцмережах відомості про видання (назву, прізвища авторів, фото обкладинки), в роботі над якими брав участь, після їх виходу у світ та інформацію про Замовника (ім’я, прізвище, назву, логотип).

11.7. Правила та порядок оброблення персональних даних Вебсайтом Виконавця викладено в Політиці конфіденційності, опублікованій на Вебсайті Виконавця за адресою: https://digital-redaktor.com.ua/privacy-policy. Акцептуючи Договір, Замовник гарантує, що ознайомлений з Політикою конфіденційності Виконавця.

11.8. Виконавець не несе відповідальності за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником під час оформлення Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

11.9. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але в будь-якому випадку до моменту його остаточного виконання Сторонами. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

11.10. Виконавець самостійно відповідно до та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови цього Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними складовими. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, у тому числі інструкцію «Як замовити послугу». При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Вебсайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, у тому числі інструкції «Як замовити послугу», є чинною.

11.11. Недійсність окремих положень Договору не впливає на дійсність будь-яких інших положень Договору.

11.12. Заголовки розділів наводяться лише для зручності і не впливають на тлумачення Договору.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Ленська Наталія Леонідівна
ІПН (ЄДРПОУ) 3058922241
+38 (097) 279‐28‐07
digital.redaktor@gmail.com
https://digital-redaktor.com.ua

Р/р: UA933220010000026009330019369
в АТ «Універсал банк», МФО 322001

Р/р: UA323808050000000026007833375
в АТ «Райффайзен банк», МФО 380805