Оформлення списку літератури

Приклади оформлення за ДСТУ 7.1:2006 і ДСТУ 8302:2015.

Минуло кілька років, як набрали чинності стандарти щодо оформлення списків літератури. Це ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Однак застосування цих стандартів все ще викликає труднощі, особливо в тих, хто оформлює список літератури вперше. Ситуацію погіршує розповсюдження некомпетентних порад та «офіційних» зразків списків літератури, які містять помилки або ґрунтуються на першій редакції ДСТУ 8302:2015 (друга редакція вийшла у 2016 році).

Тож я вирішила викласти власні шпаргалки, якими користуюся під час оформлення списків літератури.

Зразки оформлення списку літератури:

Зразок оформлення списку літератури за ДСТУ 7.1:2006

ДСТУ 7.1:2006 визначає загальні вимоги і правила складання бібліографічного опису документа. Відповідно до нього оформлюють бібліографічні покажчики, каталожні картки, списки рекомендованої літератури, списки опублікованих праць тощо.

Один автор

Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах : монографія / Д. Г. Коренівський. — 2-ге вид., доп. — Київ : Сузір’я, 2006. — 111 с.

Матюх Н. Що дорожче срібла-золота / Наталія Матюх. — Київ : Час, 2006. — 311 с.

Кожній області бібліографічного опису, крім першої, передує знак крапка і тире («. —»), який ставиться перед першим елементом області.

ДСТУ 7.1:2006

Два автори

Матяш І. Б. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : навч. посіб. / І. Б. Матяш, Ю. К. Мушка. — Київ : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397 с.

Для розрізнення приписної та граматичної пунктуації застосовують пробіли в один друкований знак до і після приписного знака. Виняток становлять крапка і кома — пробіли залишають тільки після них.

ДСТУ 7.1:2006

Три автори

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Р. Л. Акофф, Д. Магидсон, Г. Д. Эддисон ; [под ред. А. К. Батюшкина]. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — 265 с.

У квадратні дужки беруть відомості, сформульовані на основі аналізу документа або запозичені з джерел поза документом. Тобто відомості, відсутні на титульному аркуші книги або на першій та останній полосах у газетах і журналах.

ДСТУ 7.1:2006

Чотири автори

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [В. В. Вітвіцький, М. Ф. Кисляченко, І. В. Лобастов, А. А. Нечипорук] ; за ред. А. В. Крючкова. — Київ : Голос, 2006. — 106 с.

П’ять і більше авторів

Психология менеджмента / [П. К. Власов, А. В. Липницкий, И. М. Лущихина и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — Харків : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

Без автора

Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — Київ : Грані-Т, 2007. — 119 с.

Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд. Л. Таран, О. Лагутенко]. — Київ : Грані-Т, 2007. — 190 с.

Общая теория государства и права: Академический курс : в 2 т. / под ред. проф. М. Н. Марченко. — Т. 2 : Теория права. — Москва : Зерцало, 1998. — 640 с.

Збірники без загальної назви

Приключения Незнайки и его друзей : сказоч. повести / Николай Носов. Остров Незнайки : повесть / Игорь Носов. — Москва : ЭКСМО-пресс, 2001. — 638 с.

Війна без перемоги: записки військового радника : док. повість / М. І. Гурба. Печальна жінка місячної ночі… : поезія / О. Гурба.— Київ : Варта, 2007. — 191 с.

У збірниках без загальної назви кожну групу відомостей відокремлюють від наступної крапкою з комою — якщо у збірника один автор або крапкою — якщо автори творів різні чи автор відсутній.

ДСТУ 7.1:2006

Розділ у книзі, стаття в журналі, збірнику

Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.

Перед відомостями про документ, на складник якого робиться посилання, застосовують знак «дві навскісні риски» з пробілами до і після нього.

ДСТУ 7.1:2006

Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.

Зеров М. Поетична діяльність Куліша / М. Зеров // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291.

Кравчук О. О. Право як інструмент забезпечення сталого розвитку / О. О. Кравчук // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 16—17.06.2017) / уклад. Л. М. Джурак. — Луцьк : Вежа-Друк, 2017. — C. 44—45.

Назви міст не скорочуються.

ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила»

Рецензія

Гаврилов А. В. Как звучит? / Андрей Гаврилов // Кн. обозрение. — 2002. — № 10—11. — С. 2. — Рец. на кн.: Музыкальный запас. 70-е: проблемы, портреты, случаи / Т. Чередниченко. — Москва : Новое лит. обозрение, 2002. — 592 с.

Електронні ресурси (сайти)

Костенко Л. Й. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін // Бібліотечний вісник. — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Корній Д. [Про Стефані Майєр] : інтерв’ю в київ. книгарні «Є» 01.06.2012 р. [Електронний ресурс] / Дара Корній ; модератор М. Кідрук. — Режим доступу : http://www.youtube.com/watch?v=8hJ-mwDp5mI&feature=relmfu.

Дубинянська Я. Введення в оману [Електронний ресурс] / Яна Дубинянська // ЛітАкцент. — Режим доступу : litakcent.com/2012/01/20/vvedennja-v-omanu/.

Нормативно-правові акти, стандарти

Про видавничу справу : Закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР. — Київ : Парламентське вид-во, 2015. — 24 с.

Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами : офіц. текст : за станом на 1.06.2006 : зб. нормат. актів. — Київ : Юрінком Інтер, 2006. — 306 с.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25—26. — Ст. 131. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 24.10.2019).

Про природні монополії : Закон України від 20.04.2000 № 1682-III [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14 (дата звернення: 24.10.2019).

Правила пожежної безпеки в Україні. Затв. Мін-вом внутріш. справ України 30.12.2014. Чинний від 10.04.2015. — Київ : Техніка, 2003. — 157 с.

ДСТУ 3017-2015. Видання. Основні види. Терміни та визначення. — Київ, 2016. — 42 с.

Авторське свідоцтво

Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов : а. с. 1007970 СССР : МКИ3 В 25 J 15/00 / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). — № 3360585/25—08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. — 2 с.

Патент

Приемопередающее устройство : пат. 2187888 Рос. Федерация : МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00 / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. — № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). — 3 с.

Заявка

Спосіб отримання колоїдного розчину наночасток срібла : заявка u 2014 06343 Україна : МПК (2014.04) B01J 13/00 / О. А. Півоваров, М. І. Воробйова (Україна) ; заявник та патентовласник ДВНЗ «Укр. держ. хім.-технол. ун-т». — № u 2014 06343 ; заявл. 10.06.14.

Автореферат дисертації

Запорожець І. Г. Адміністративно-правові засади управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. Г. Запорожець. — Харків, 2006. — 18 с.

Дисертація

Юркова Є. В. Адміністративно-правова охорона права інтелектуальної власності в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Є. В. Юркова. — Запоріжжя, 2011. — 204 с.

Давидова І. О. Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві : дис. … д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / І. О. Давидова ; Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2008. — 444 арк.

Звіт про науково-дослідну роботу

Розвиток науково-видавничої справи на початковому та сучасному етапах діяльності Національної академії наук України : звіт про НДР (заключний) / ВД «Академперіодика» НАН України ; кер. Я. С. Яцків. — Київ, 2015. — 112 с. — № ДР 0113U001213.

Депоновані наукові роботи

Тріщ Б. М. Оптимізація температурних полів і напружень у квадратній пластині з отвором / Б. М. Тріщ ; ЛНУ ім. Івана Франка. — Львів, 2001. — 14 с. — Деп. в ДНТБ України 11.12.01, № 239.

Нотні видання

Эшпай А. Квартет : для 2 скрипок, альта и виолончели / Андрей Эшпай. — Партитура и голоса. — Москва : Композитор, 2001. — 34 с.

Картографічні видання

Мир. Политическая карта мира [Карта] : полит. устройство на 1 янв. 2001 г. / сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2001 г. ; гл. ред. Н. Н. Полункина ; ред. О. И. Иванцова, Н. Р. Монахова ; рук. проекта М. Ю. Орлов. — 1 : 25 000 000 ; поликон. пр-ция ЦНИИГАИК. — Москва : ПКО «Картография», 2001. — 1 к. (2 л.) : цв. ; 98х71 см.

Европа. Государства Европы [Карта] : [физическая карта] / сост. и подгот. к печати ПКО «Картография» в 1985 г. ; ст. ред. Л. Н. Колосова ; ред. Н. А. Дубовой. — Испр. в 2000 г. — 1 : 5000 000, 50 км в 1 см ; пр-ция норм. кон. равнопром. — Москва : Роскартография, 2000. — 1 к. : цв., табл. ; 106х89 см.

Аудіовидання

Гладков Г. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про Африку [Звукозапись] / Геннадий Гладков ; исп.: Г. Вицин, В. Ливанов, О. Анофриев [и др.]. — Москва : Экстрафон, 2002. — 1 мк.

Відеовидання

От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес ; в ролях: К. Тарантино, Х. Кейтель, Дж. Клуни ; Paramount Films. — Москва : Премьер-видеофильм, 2002. — 1 вк. — Фильм вышел на экраны в 1999 г.

Кілька місць видання

. — Мінськ ; Київ ; Париж.

Кілька видавництв

. — Москва : Художник и книга ; Вашингтон : Нац. галерея искусств.

Зразок оформлення списку літератури за ДСТУ 8302:2015

ДСТУ 8302:2015 стосується оформлення лише бібліографічних посилань — внутрішньотекстових (подаються по тексту в дужках), підрядкових (розміщуються внизу сторінки) та позатекстових (списки літератури в кінці документа).

Список використаної літератури в статті, дисертації, монографії та інших наукових працях — це перелік позатекстових бібліографічних посилань. Кожній позиції в ньому має відповідати посилання в тексті, яке зазвичай розміщують у квадратних дужках: [54, с. 5].

Не маєте ні часу, ні бажання розбиратися в усіх цих нюансах? Я можу допомогти з оформленням списку літератури.

Один автор

Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах : монографія. 2-ге вид., доп. Київ : Сузір’я, 2006. 111 с.

Матюх Н. Що дорожче срібла-золота. Київ : Час, 2006. 311 с.

Замість знака «крапка й тире» («. —»), який розділяє зони бібліографічного опису, в бібліографічному посиланні рекомендовано застосовувати знак «крапка».

ДСТУ 8302:2015

Два автори

Матяш І. Б., Мушка Ю. К. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : навч. посіб. Київ : Києво-Могилян. акад., 2005. 397 с.

У заголовку бібліографічного запису подають відомості про одного, двох чи трьох авторів, при цьому імена цих авторів у бібліографічному описі у відомостях про відповідальність (за навскісною рискою) не повторюють.

ДСТУ 8302:2015

Три автори

Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / под ред. А. К. Батюшкина. Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. 265 с.

Відомості, запозичені не з титульної сторінки документа, дозволено не брати у квадратні дужки.

ДСТУ 8302:2015

Чотири автори

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / В. В. Вітвіцький, М. Ф. Кисляченко, І. В. Лобастов, А. А. Нечипорук ; за ред. А. В. Крючкова. Київ : Голос, 2006. 106 с.

П’ять і більше авторів

Психология менеджмента / П. К. Власов, А. В. Липницкий, И. М. Лущихина и др. ; под ред. Г. С. Никифорова. Харків : Гуманитар. центр, 2007. 510 с.

Без автора

Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / авт. тексту В. Клос. Київ : Грані-Т, 2007. 119 с.

Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : антологія / упоряд. Л. Таран, О. Лагутенко. Київ : Грані-Т, 2007. 190 с.

Общая теория государства и права: Академический курс : в 2 т. / под ред. проф. М. Н. Марченко. Т. 2 : Теория права. Москва : Зерцало, 1998. 640 с.

Збірники без загальної назви

Приключения Незнайки и его друзей : сказоч. повести / Николай Носов. Остров Незнайки : повесть / Игорь Носов. Москва : ЭКСМО-пресс, 2001. 638 с.

Війна без перемоги: записки військового радника : док. повість / М. І. Гурба. Печальна жінка місячної ночі… : поезія / О. Гурба. Київ : Варта, 2007. 191 с.

Розділ у книзі, стаття в журналі, збірнику

Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор. Теорія та методика фізичного виховання. 2007. № 6. С. 15—18, 35—38.

У бібліографічних посиланнях на складник документа розділовий знак «дві навскісні риски» («//») можна замінювати крапкою, а відомості про документ (його назву), в якому розміщено складник, виділяти шрифтом (наприклад, курсивом).

ДСТУ 8302:2015

Гранчак Т., Горовий В. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень. Бібліотечний вісник. 2006. № 6. С. 14—17.

Валькман Ю. Р., Быков В. С., Рыхальский А. Ю. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий. Системні дослідження та інформаційні технології. 2007. № 1. С. 39—61.

Зеров М. Поетична діяльність Куліша. Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка. Дрогобич, 2007. С. 245—291.

Кравчук О. О. Право як інструмент забезпечення сталого розвитку. Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 16—17.06.2017) / уклад. Л. М. Джурак. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. C. 44—45.

Рецензія

Гаврилов А. В. Как звучит?. Кн. обозрение. 2002. № 10—11. С. 2. Рец. на кн.: Чередниченко Т. Музыкальный запас. 70-е: проблемы, портреты, случаи. Москва : Новое лит. обозрение, 2002. 592 с.

Електронні ресурси (сайти)

Костенко Л. Й., Чекмарьов А. О., Бровкін А. Г. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі. Бібліотечний вісник. 2003. № 4. С. 43. URL: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Після назви дозволено не зазначати загального позначення матеріалу («Текст», «Електронний ресурс», «Карти», «Ноти» тощо).

ДСТУ 8302:2015

Корній Д. Про Стефані Майєр : інтерв’ю в київ. книгарні «Є» 01.06.2012 р. / модератор М. Кідрук. URL: http://www.youtube.com/watch?v=8hJ-mwDp5mI&feature=relmfu.

Дубинянська Я. Введення в оману. ЛітАкцент. URL: litakcent.com/2012/01/20/vvedennja-v-omanu/.

Нормативно-правові акти, стандарти

Про видавничу справу : Закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР. Київ : Парламентське вид-во, 2015. 24 с.

Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами : офіц. текст : за станом на 1.06.2006 : зб. нормат. актів. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 306 с.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25—26. Ст. 131. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 24.10.2019).

Про природні монополії : Закон України від 20.04.2000 № 1682-III / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14 (дата звернення: 24.10.2019).

Правила пожежної безпеки в Україні. Затв. Мін-вом внутріш. справ України 30.12.2014. Чинний від 10.04.2015. Київ : Техніка, 2003. 157 с.

ДСТУ 3017-2015. Видання. Основні види. Терміни та визначення. Київ, 2016. 42 с.

Авторське свідоцтво

Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов : а. с. 1007970 СССР : МКИ3 В 25 J 15/00 / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). № 3360585/25—08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. 2 с.

Патент

Приемопередающее устройство : пат. 2187888 Рос. Федерация : МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00 / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. — № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 3 с.

Заявка

Спосіб отримання колоїдного розчину наночасток срібла : заявка u 2014 06343 Україна : МПК (2014.04) B01J 13/00 / О. А. Півоваров, М. І. Воробйова (Україна) ; заявник та патентовласник ДВНЗ «Укр. держ. хім.-технол. ун-т». № u 2014 06343 ; заявл. 10.06.14.

Автореферат дисертації

Запорожець І. Г. Адміністративно-правові засади управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2006. 18 с.

Дисертація

Юркова Є. В. Адміністративно-правова охорона права інтелектуальної власності в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Запоріжжя, 2011. 204 с.

Давидова І. О. Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві : дис. … д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Харків. держ. акад. культури. Харків, 2008. 444 арк.

Звіт про науково-дослідну роботу

Розвиток науково-видавничої справи на початковому та сучасному етапах діяльності Національної академії наук України : звіт про НДР (заключний) / ВД «Академперіодика» НАН України ; кер. Я. С. Яцків. Київ, 2015. 112 с. № ДР 0113U001213.

Депоновані наукові роботи

Тріщ Б. М. Оптимізація температурних полів і напружень у квадратній пластині з отвором / ЛНУ ім. Івана Франка. Львів, 2001. 14 с. Деп. в ДНТБ України 11.12.01, № 239.

Нотні видання

Эшпай А. Я. Квартет : для 2 скрипок, альта и виолончели. Партитура и голоса. Москва : Композитор, 2001. 34 с.

Картографічні видання

Мир. Политическая карта мира : полит. устройство на 1 янв. 2001 г. / сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2001 г. ; гл. ред. Н. Н. Полункина ; ред. О. И. Иванцова, Н. Р. Монахова ; рук. проекта М. Ю. Орлов. 1 : 25 000 000 ; поликон. пр-ция ЦНИИГАИК. Москва : ПКО «Картография», 2001. 1 к. (2 л.) : цв. ; 98х71 см.

Европа. Государства Европы : физическая карта / сост. и подгот. к печати ПКО «Картография» в 1985 г. ; ст. ред. Л. Н. Колосова ; ред. Н. А. Дубовой. Испр. в 2000 г. 1 : 5000 000, 50 км в 1 см ; пр-ция норм. кон. равнопром. Москва : Роскартография, 2000. 1 к. : цв., табл. ; 106х89 см.

Аудіовидання

Гладков Г. А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про Африку / исп.: Г. Вицин, В. Ливанов, О. Анофриев и др. Москва : Экстрафон, 2002. 1 мк.

Відеовидання

От заката до рассвета / реж. Роберт Родригес ; в ролях: К. Тарантино, Х. Кейтель, Дж. Клуни ; Paramount Films. Москва : Премьер-видеофильм, 2002. 1 вк. Фильм вышел на экраны в 1999 г.

Кілька місць видання:

. Мінськ ; Київ ; Париж.

Кілька видавництв

. Москва : Художник и книга ; Вашингтон : Нац. галерея искусств.


Загалом ДСТУ 8302:2015 спрощує вимоги щодо оформлення бібліографічного опису документа, викладені в ДСТУ 7.1:2006, і має рекомендаційний характер. Тобто не буде помилкою оформити перелік позатекстових посилань за вимогами ДСТУ 7.1:2006. Однак майте на увазі, що Міністерство освіти і науки вимагає оформлювати всі списки літератури в дисертаціях відповідно до ДСТУ 8302:2015.

Вичитування дисертації: основні етапи роботи коректора

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *